Uitstel beantwoording vragen Gesthuizen over lopende onderzoeken naar mogelijke misdragingen van oud-rechters en het aanzien van de rechterlijke macht

Tweede Kamer der Staten-Generaal 09 juni 2011


Yvo Opstelten onwijkt kamervragen Gesthuisen over Kalbfleisch

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2010–2011
Aanhangsel van de Handelingen
Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2589


Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over lopende onderzoeken naar mogelijke misdragingen van oud-rechters en het aanzien van de rechterlijke macht (ingezonden 2 mei 2011).
Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 20 mei 2011).
Vraag 1
Wanneer zal naar verwachting het rijksrecherche-onderzoek naar oud-rechter Westenberg zijn afgerond? Wanneer zal naar verwachting het rijksrecherche-onderzoek naar oud-rechter Kalbfleisch zijn afgerond?

Vraag 2
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat deze onderzoeken zorgvuldig maar ook binnen een redelijke termijn moeten zijn afgerond, gelet op het grote belang van deze zaak en de twijfel die nu gerezen is over de integriteit van (oud)rechters? Wordt er met voldoende mankracht en prioriteit gewerkt aan deze onderzoeken om er voor te zorgen dat deze ook zo spoedig mogelijk als verantwoord is zullen zijn afgerond?

Vraag 3
Indien uit een van deze onderzoeken blijkt dat zich inderdaad misstanden hebben voorgedaan, is dan uit te sluiten dat deze oud-rechters ook in andere zaken hun ambt hebben misbruikt? Wordt bij enige twijfel hierover direct een nieuw onderzoek hiernaar ingesteld?

Vraag 4
Deelt u de mening dat maatschappelijke misstanden gemeld moeten worden en dat dit zeker ook geldt voor overtredingen door rechters? Welke bescher-ming biedt u aan de klokkenluider, de vrouw die destijds als griffier werkzaam was bij de betreffende rechtbank, gelet op de bedreigingen die in haar richting zijn geuit? Hoe gaat u er voor zorgen dat deze klokkenluider op geen enkele wijze schade ondervindt door het melden van deze gebeurtenissen?

Vraag 5
Deelt u de zorgen over het aanzien van de rechterlijke macht? Kunt u uw antwoord toelichten?
1 http://www.fd.nl/artikel/21919245/nma-topman-kalbfleisch-verdacht-meineed
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 1

Vraag 6
Deelt u de mening dat het vertrouwen in de rechterlijke macht en de rechtsstaat moet worden teruggewonnen en dat daarom moet worden opgetreden tegen rechters die in strijd met de regels handelen, of oud-rechters die in strijd met de regels hebben gehandeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Zijn de beschikbare sancties en de mogelijkheden rechters te laten ontslaan door de Hoge Raad naar uw mening thans voldoende? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om de gronden voor ontslag te verruimen en de sancties te verhogen?

Vraag 8
Is het waar dat de Raad voor de Rechtspraak nog steeds de kosten betaalt van de advocaat van de heer Westenberg? Betaalt de Raad voor de Recht-spraak ook de rechtsbijstand van de heer Kalbfleisch? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 9
Wat gebeurt er indien een oud-rechter, van wie de kosten voor rechtsbijstand gedragen worden door de Raad voor de Rechtspraak, uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld? Bestaat hiervoor een terugbetaalregeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Bent u bereid er voor te zorgen dat een oud-rechter, van wie is vast komen te staan dat deze in de fout is gegaan, de kosten van de procedure zelf moet betalen? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen (SP) over lopende onderzoeken naar mogelijke misdragingen van oud-rechters en het aanzien van de rechterlijke macht (ingezonden 2 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel


Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter. Om die reden is hij per

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Rechter Hans Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Lees verder »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »