Vage antwoorden Opstelten op kamervragen

Yvo Opstelten 23 juni 2011

2011Z09311
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en
Justitie over lopende onderzoeken naar mogelijke misdragingen van oudrechters
en het aanzien van de rechterlijke macht (ingezonden 2 mei
2011)
1
Wanneer zal naar verwachting het rijksrecherche-onderzoek naar oudrechter
Westenberg zijn afgerond? Wanneer zal naar verwachting het
rijksrecherche-onderzoek naar oud-rechter Kalbfleisch zijn afgerond? 1)
2
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat deze onderzoeken
zorgvuldig maar ook binnen een redelijke termijn moeten zijn afgerond,
gelet op het grote belang van deze zaak en de twijfel die nu gerezen is
over de integriteit van (oud)rechters? Wordt er met voldoende
mankracht en prioriteit gewerkt aan deze onderzoeken om er voor te
zorgen dat deze ook zo spoedig mogelijk als verantwoord is zullen zijn
afgerond?
Antwoord 1 en 2
Het Openbaar Ministerie is doordrongen van de noodzaak deze onderzoeken zo
snel mogelijk af te ronden, en heeft mij verzekerd dat zij met voortvarendheid
worden uitgevoerd. Uiteraard dient zorgvuldigheid voorop te staan. Ik kan geen
prognose geven over wanneer de onderzoeken afgerond zullen zijn.

3
Indien uit een van deze onderzoeken blijkt dat zich inderdaad
misstanden hebben voorgedaan, is dan uit te sluiten dat deze oudrechters
ook in andere zaken hun ambt hebben misbruikt? Wordt bij
enige twijfel hierover direct een nieuw onderzoek hiernaar ingesteld?
Antwoord
Ik wacht de uitkomsten van de onderzoeken af, en speculeer nu niet over een
eventueel vervolg. Als daartoe aanleiding bestaat, zal nader onderzoek
plaatsvinden.

4
Deelt u de mening dat maatschappelijke misstanden gemeld moeten
worden en dat dit zeker ook geldt voor overtredingen door rechters?
Welke bescherming biedt u aan de klokkenluider, de vrouw die destijds
als griffier werkzaam was bij de betreffende rechtbank, gelet op de
bedreigingen die in haar richting zijn geuit? Hoe gaat u er voor zorgen
dat deze klokkenluider op geen enkele wijze schade ondervindt door het
melden van deze gebeurtenissen?
Antwoord
Ik acht het van groot belang dat maatschappelijke misstanden bij de bevoegde
instanties worden gemeld. Wat betreft bedreigingen aan het adres van de getuige
in de onderhavige zaak heeft het Openbaar Ministerie mij gemeld hiervan geen
kennis te hebben. Door betrokkene is ook geen aangifte van bedreiging gedaan.
Als daartoe aanleiding bestaat zal het nodige worden gedaan om haar veiligheid

Pagina 3 van 4
Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Datum
14 juni 2011
Ons kenmerk
179931
te beschermen. Voor andere vormen van schade die zij mogelijk zou kunnen
ondervinden door haar getuigenis, kan ik slechts verantwoordelijkheid nemen
voor zover die aan mijn bevoegdheden raken. Ik zie dergelijke raakvlakken
vooralsnog niet.

5
Deelt u de zorgen over het aanzien van de rechterlijke macht? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Antwoord
Uit tal van onderzoeken blijkt dat het maatschappelijk vertrouwen in de
rechtspraak in Nederland groot is. Met de Scandinavische landen behoort het zelfs
tot het hoogste in Europa. Dat betekent niet dat de ogen kunnen worden gesloten
voor de mogelijke schadelijke gevolgen van – de gelukkig uitzonderlijke -
incidenten voor dat vertrouwen. De integriteit van rechters dient immers buiten
kijf te staan.

6
Deelt u de mening dat het vertrouwen in de rechterlijke macht en de
rechtsstaat moet worden teruggewonnen en dat daarom moet worden
opgetreden tegen rechters die in strijd met de regels handelen, of oudrechters
die in strijd met de regels hebben gehandeld? Zo nee, waarom
niet?
7
Zijn de beschikbare sancties en de mogelijkheden rechters te laten
ontslaan door de Hoge Raad naar uw mening thans voldoende? Zo nee,
welke maatregelen gaat u nemen om de gronden voor ontslag te
verruimen en de sancties te verhogen?
Antwoord 6 en 7
Tegen een rechter die handelt in strijd met de regels moet worden opgetreden.
De mogelijkheden om disciplinaire maatregelen te nemen tegen rechters zijn
thans beperkt tot een schriftelijke waarschuwing en ontslag. Ik stel vast dat in de
afgelopen jaren een grotere behoefte is ontstaan, onder meer bij
gerechtsbesturen, aan meer mogelijkheden op dit vlak. Inmiddels heeft overleg
plaatsgevonden tussen mijn departement, de Raad voor de rechtspraak, en de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over een uitbreiding van het scala aan
(disciplinaire) maatregelen. Hiertoe zal wetgeving worden voorbereid, waarin ook
andere maatregelen ter handhaving van de integriteit van rechterlijke
ambtenaren zullen worden opgenomen.
8
Is het waar dat de Raad voor de Rechtspraak nog steeds de kosten
betaalt van de advocaat van de heer Westenberg? Betaalt de Raad voor
de Rechtspraak ook de rechtsbijstand van de heer Kalbfleisch? Zo ja, wat
vindt u hiervan?
Antwoord
De Raad voor de rechtspraak draagt de kosten van procedures als een rechter
persoonlijk in rechte wordt aangesproken wegens een ambtsverrichting. De Raad
heeft destijds besloten om de procedure waarin de heer Westenberg als eiser is
betrokken met dergelijke procedures op één lijn te stellen, omdat het belang van

Pagina 4 van 4
Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Datum
14 juni 2011
Ons kenmerk
179931
de rechtspraak in het geding was. Deze kosten worden nog steeds vergoed. Dit is
een hoge uitzondering en dat moet zowel naar de mening van de Raad als naar
mijn mening ook zo blijven. De Raad heeft mij laten weten niet de kosten van
rechtsbijstand van de heer Kalbfleisch te zullen betalen.

9
Wat gebeurt er indien een oud-rechter, van wie de kosten voor
rechtsbijstand gedragen worden door de Raad voor de Rechtspraak,
uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld? Bestaat hiervoor een
terugbetaalregeling? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De Raad voor de rechtspraak heeft mij laten weten te zijner tijd, afhankelijk van
de omstandigheden, te beslissen of hij de betaalde kosten al dan niet (geheel of
gedeeltelijk) terugvordert. Er bestaat daarvoor geen vaste terugbetaalregeling.
10
Bent u bereid er voor te zorgen dat een oud-rechter, van wie is vast
komen te staan dat deze in de fout is gegaan, de kosten van de procedure
zelf moet betalen? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De beslissing omtrent het dragen van kosten van rechtsbijstand, alsmede de
beslissing omtrent eventueel terugvorderen, is aan de Raad voor de rechtspraak.
Of het wenselijk en mogelijk is om de kosten van de procedure terug te vorderen
is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
1) http://www.fd.nl/artikel/21919245/nma-topman-kalbfleisch-verdacht-meineed


Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »