Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht? deel 2

Schipholwanbeleid.nl 28 juni 2011

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 28-06-2011

Deel 1 van deze advertentie verscheen in het Haarlems Dagblad van 7 januari 2011. Ik citeer het begin: "Tijdens het laatste van de 6 getuigenverhoren over de liegende rechter Westenberg deed zijn voormalige collega Kalbfleisch een opmerkelijke uitspraak. Deze president-directeur van de NMa verklaarde heel verrassend in 1992 als rechter een bespreking te hebben gevoerd met de heer en mevrouw De Kroes bij hen thuis in Wassenaar.

Heel opmerkelijk dat een rechter, zelfs vice-president van de Haagse rechtbank, contact zocht en had met een familie waarvan zoon Eddy nota bene tot 2 jaar gevangenisstraf, zelfs in hoger beroep veroordeeld was. Even opmerkelijk dat Harry van Andel daarbij aanwezig was: mijn grote tegenstander.

NB. Eddy de Kroes en Harry van Andel waren overigens dikke zakenvrienden. Hun zonen Edward resp. Aki beiden top-polospelers, eveneens."

Eerder was in het FD van 29 december 2010 een uitvoerig artikel verschenen: "CHIPSHOL HOOPT "VRIENDJESPOLITIEK" VAN RECHTERS BLOOT TE LEGGEN. Grondbedrijf familie Poot roept omstreden vleeshandelaar Eddy de Kroes op." De Kroes reageerde als door een adder gebeten. De volgende ochtend om 09.40 uur belde hij onze receptioniste vervolgens om 11.40 uur, daarna om 11.45 uur de secretaresse van directeur Peter Poot, tenslotte zijn voicemail om 22.25 uur. Uit de uitgetikte versie citeer ik "Want ik heb het gevoel dat je, ja je hebt een soort eh laten we maar zeggen artikel in het FD laten lekken. ... Dus doe nou verstandig, bel mij of laat je advocaat even bellen want ik denk dat je met vuur speelt." Een duidelijke bedreiging waarvoor niet is gezwicht, de getuigenverhoren gingen door.

Het recht kreeg deze keer zijn loop, de "vriendjespolitiek" werd bewezen en NMa directeur Kalbfleisch werd op 14 april jl. 2 maanden voor zijn pensionering weggezonden, tevens beschuldigd van meineed, zoals eerder zijn kompaan de liegende rechter Westenberg. Eddy de Kroes zorgde er daarna voor dat Kalbfleisch terstond de beschikking kreeg over zijn pr officer Sparrow. Hun tegenzet liet niet lang op zich wachten. Op 4 mei jl. kregen wij op het emailadres pp@chipshol.com een email van een zekere Hartog met daarin o.a. de volgende tekst: "In 1996 zijn wij beiden betrokken geweest in een juridisch conflict, waarvan ik mij in de nasleep heb mogen verheugen op landelijke publiciteit. Ik ben er vanuit gegaan nadien nimmer meer van u te horen noch u van mij. Evenwel blijkt nu dat derden - kennelijk u niet helemaal gunstig gezind - daar anders over denken. Blijkbaar heeft iemand voldoende moeite genomen mij na al die jaren te traceren en te benaderen." Onze raadsman mr. V.L. Koppe heeft per 24 juni jl. bij de Officier van Justitie mr. A.M.F. van Veghel, Arrondissements- parket Utrecht aangifte tegen M.J.H. Hartog gedaan wegens (poging tot ) afdreiging, laster en/of smaad.

Wie zijn die derden? Mr. Koppe vermeldt in zijn aangifte onder punt 8: "Zoals u ambtshalve bekend zijn cliënten momenteel in verschillende procedures verwikkeld die betrekking hebben op misstanden bij de overheid rechterlijke macht en justitie die voor de betrokkenen vergaande consequenties kunnen hebben. Cliënten vermoeden dat de genoemde derden uit deze kringen komen." Teneinde meer zekerheid te krijgen moeten we terug naar medio 1996. Op 3 mei 1996 velde de liegende rechter Westenberg het doodvonnis over Chipshol. Harry van Andel c.s. ging daardoor de scepter zwaaien over Chipshol. Mijn zoon en ik moesten het veld ruimen tot medio 2000, tot onze terugkeer dankzij 2 gewonnen arresten. Inmiddels had Van Andel de helft van de 600 ha. van Chipshol voor lage prijzen ver beneden de marktwaarde verkocht. Toentertijd was er reeds een nauwe samenwerking tussen Harry van Andel en de familie De Kroes, met name Eddy de Kroes. De vriendschap strekte uit tot hun beider zonen. Thans is er sprake van betrokkenheid niet alleen van rechter Westenberg maar ook van rechter Kalbfleisch en De Kroes, die sinds het verlof van Kalbfleisch beiden Sparrow als pr officer hebben.

Welnu heel opvallend sindsdien worden wij opnieuw door Hartog bedreigd. Ik citeer punt 2 van de aangifte: "In de periode 12 april 1996 t/m 28 juli 1996 zijn cliënten meerdere malen telefonisch en fysiek bedreigd tot afpersing, escalerend in een molotov cocktail, die tegen het huis van P.J. Poot was gegooid. In de overgelegde pleitnota van P.J. Poot is een opsomming gegeven van de verschillende bedreigingen. Ook verwijs ik naar de overgelegde krantenartikelen uit die periode." Dat betreft met name 4 voortreffelijke Telegraaf-artikelen van Dominique Weesie van 31 juli 1996 Zakenman Poot met de dood bedreigd, voorts Familie Poot op onderduikadres van 1 augustus 1996 en Familie Poot opnieuw met dood bedreigd van 3 augustus 1996. Vervolgens van Peter van der Tuin en Dominique Weesie Zo krijg ik mijn centen nooit van 6 augustus 1996.

Uit het artikel van 3 augustus 1996 citeer ik slechts "Het is toch te gek dat de politie nog steeds geen actie heeft ondernomen aldus Peter doelend op de 41-jarige John H. die door de familie als brein wordt gezien achter de aanslagen en bedreigingen aan het adres van Poot sr. en jr. (...) Overigens blijkt John H. door de politie nog steeds niet te zijn gehoord." Heel uitdagend stelt Hartog "Het is toch wel heel vreemd als ik u vertel dat de politie bij mij niet aan de deur geweest is. Ze hebben zelfs niet eens de moeite genomen om even te bellen. Zo gevaarlijk ben ik blijkbaar niet."

Onze raadsman wijst reeds in punt 1 van zijn aangifte op een valse verklaring van Hartog. "De civiele procedure zag op de winstuitkering van de participatie van Van der Laan. Hartog stelde de hieruit voortvloeiende vordering ad ƒ 350.000 van Van der Laan te hebben overgenomen. Zowel door de voorzieningenrechter in 1996 als door de rechtbank in 1998 is ten nadele van Hartog besloten, waarbij met name twijfels werden geuit over de titel waaronder Van der Laan zijn al dan niet rechtsgeldige vordering aan Hartog zou hebben overgedragen. Daarbij werd door de rechtbank geconcludeerd dat Hartog en Van der Laan een valse verklaring omtrent de overeenkomst tot overdracht in de notariële acte hadden laten opnemen."

L'histoire se répète. Hartog doet de criminele actie van 1996, destijds ten gunste van Van Andel, nog eens over. In 2011 dus 15 jaar later ten gunste van Kalbfleisch (en Westenberg) met wederom Eddy de Kroes als tussenpersoon, een gevaarlijke en machtige handlanger van foute rechters. Omgekeerd kan deze Vleesmeester/ onroerend goed handelaar de rechterlijke macht bespelen. Er lopen geruchten, echter niet bewezen, dat De Kroes in het deftige hotel Des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag, destijds zijn eigendom, afluisterapparatuur had laten aanbrengen en zodoende veel te weten was gekomen over hoge Nederlandse autoriteiten. Maar hoe dan ook blijkt zijn macht/invloed inzake de rechterlijke macht uit het harde feit de De Kroes erin geslaagd is een vrijbrief te bemachtigen van de Officier van Justitie. Dientengevolge heeft hij niet 2 jaar in de cel gezeten. De Officier van Justitie Vos, die De Kroes de vrijbrief verschaft heeft, is daarna beloond en gepromoveerd tot advocaat-generaal. Wordt vervolgd.

Crans, 24 juni 2011

drs. J. Poot, oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)


Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »