Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht? deel 3

Schipholwanbeleid.nl 28 juni 2011

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 29-06-2011

In deel 2 ben ik ingegaan op een poging van een zekere Hartog tot afdreiging, laster en/of smaad van Chipshol in opdracht van niet genoemde derden. In deel 1 had ik reeds beschreven de grote invloed van Eddy de Kroes, die zelfs kans gezien heeft een vrijbrief te verkrijgen van Officier van Justitie Vos, waardoor hij onterecht niet 2 jaar in de cel gezeten heeft! Hoe deze crimineel dit voor elkaar gekregen heeft, is voor mij een raadsel. Hijzelf en de daarna tot advocaat-generaal gepromoveerde Vos zouden dit thans onverwijld kunnen, ja moeten! uitleggen.

NB. Verder zou de Haagse rechter Paris moeten uitleggen waarom hij De Kroes op vrije voeten zette toen de vrijbrief na onthullingen van Quote naar buiten kwam. Zijn vonnis, dat een Nederlander moet kunnen vertrouwen op een toezegging van de overheid, is niet acceptabel omdat de realiteit geheel anders is.

Positief is dat de oorsprong van het kwaad de liegende rechter Westenberg door het Hof Amsterdam juni 2009 veroordeeld is voor liegen onder ede zodat ik als enige (toen pas 85) in oktober 2009 aangifte heb gedaan wegens meineed en valsheid in geschrifte. Echter zelfs na bijna 2 jaar onderzoek (?) door de Rijksrecherche, is er door het OM nog niets tegen Westenberg ondernomen!

NB. Eerst 4 maanden na mijn aangifte kwamen 2 rechercheurs van het Openbaar Ministerie op ons kantoor met als allereerste vraag wat mijn belang was bij de aangifte tegen Westenberg: de omgekeerde wereld. Mijn wedervraag was dan ook wat is het belang van de rechterlijke macht c.q. de Staat om Westenberg niet te vervolgen wegens meineed etc. Daarop bleef men het antwoord schuldig. Na overleg met de Officier van Justitie bleven de overigens heel vriendelijke rechercheurs er op staan mij te horen. Dat heb ik geweigerd omdat de Officier mijn overtuigende en zuiver op feiten gebaseerde aangifte uitgebreid had met belangenverstrengeling. Die overbodige uitbreiding zou tot aanzienlijke vertraging leiden, wat kennelijk de bedoeling was. Vandaar dat ik geëist heb om eerst mijn aangifte af te werken, hetgeen eigenlijk al gebeurd had moeten zijn gedurende de afgelopen 4 maanden. Heel ergerlijk deze vertragingstactiek, teneinde Westenberg te sparen. Van uitstel komt afstel, dat lijkt de bedoeling.

Integendeel deze criminele rechter, iemand die veroordeeld is in hoger beroep wegens liegen onder ede, mag nog steeds samen met rechter Reurich van de Haarlemse rechtbank en advocaat De Greve, sinds kort vennoot van Stibbe, tuchtrechtelijk door Chipshol veroordeeld, zelfs rechters cursussen geven. Waarin?

Rechter Westenberg is van meet af fout geweest. Zo heeft hij reeds in 1997 in een ingezonden brief in NRC beweerd dat ik hem aangezocht zou hebben als rechter op te treden in Chipshol tegen Van Andel. Deze brief heeft toenmalig persrechter, inmiddels lid Hoge Raad, mr. E.J. Numann ondertekend daarna als ingezonden brief laten opnemen in de NRC d.d. 2 april 1997. Heel merkwaardig. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Zeker een rechter als Numann behoort te weten dat het in Nederland niet mogelijk is je eigen rechter te benoemen. Als uitzondering is onlangs publiek geworden dat dit wel Van Andel in 1994/6 gelukt is door ingrijpen van zijn vriend, vice-president Kalbfleisch, die met zijn collega Westenberg overeengekomen is de belangen van Van Andel tegen Chipshol te behartigen. Dat is onder ede op de Utrechtse Rechtbank door een Haagse griffier op 6 april jl. verklaard. Deze machinaties leidden tot het beruchte doodvonnis over Chipshol door Westenberg op 3 mei 1996. Mijn zoon en ik moesten daardoor plaats maken voor Van Andel c.s. Weliswaar zijn wij na 2 gewonnen arresten van 1999 en 2000, tijdens de eeuwwisseling teruggekomen, maar het kwaad was geschied. Het grondbezit van Chipshol van 600 ha. was gehalveerd, 300 ha. had Van Andel c.s. verkocht voor afbraakprijzen. Echter de strijd was niet afgelopen, integendeel is verhevigd. Toen pas kwam Schiphol van de achter- op de voorgrond en begon de loopgravenoorlog van de luchthaven en de Staat, die nog steeds niet opgehouden is. Dieptepunt daarin was de vervanging van alle 3 jarenlang ingewerkte Haarlemse rechters Monster c.s. vlak voor het slotpleidooi tegen Schiphol waarin de schadeomvang zou worden vastgesteld. Ook de manipulaties van Westenberg en Kalbfleisch ten gunste van Van Andel c.s. en de vrijbrief van Vos aan De Kroes - bondgenoot van Van Andel - bewijzen dat een deel van de rechterlijke macht zowel manipuleerbaar als fout is. Pas na de verklaring onder ede van de Haagse griffier is Kalbfleisch gevallen en door minister Verhagen 2 maanden vóór zijn pensioen met verlof gezonden. Wie hoog staat, ziet toe dat hij niet valle. Inmiddels zijn Kalbfleisch c.s. , via De Kroes, tot een tegenoffensief overgegaan. De pr-officer van De Kroes, Sparrow, sinds kort ook van Kalbfleisch heeft als tegenzet beweerd dat de griffier niet alleen met Kalbfleisch (maar ook met Westenberg) naar bed gegaan is. De broer van Harry van Andel, Jan Jonathan, heeft daartoe zelfs zijn vakantiehuis in Zeeland om niet ter beschikking gesteld.

Betekent dit dat zij een slechte vrouw is en Kalbfleisch een goede man van onbesproken gedrag, zoals een voorbeeldig rechter betaamt? Dit soort verdachtmakingen werkt eerder als een boemerang. Zij is het slachtoffer! Haar salaris wordt bijvoorbeeld niet doorbetaald. Wel dat van Kalbfleisch. Worden ook zijn kosten als bij Westenberg vergoed door de belastingbetaler? Dat is meten met 2 maten. Ontoelaatbaar is tevens dat Westenberg een premie van € 75.000 bij zijn vervroegde ontslag ontvangen heeft. Voor bewezen diensten? Nog erger is dat zijn juridische kosten van reeds € 160.000 door de Raad van de Rechtspraak betaald zijn, eveneens ten koste van de belastingbetaler. Bovendien worden zijn kosten van de duurste advocaat van Nederland mr. Croiset van Uchelen van Allen & Overy, tevens advocaat van de Koningin, vergoed. Hoeveel? Moet dat geheim blijven?

NB. H.M. ga ik schriftelijk verzoeken, dat haar advocaat zich terugtrekt van de liegende rechter, als niet bevorderlijk voor het aanzien van ons vorstenhuis en ten nadele van de belastingbetaler.

Zonder onze getuigenverhoren in Utrecht tussen november 2010 en april 2011 zou het complot Kalbfleisch/Westenberg tegen Chipshol ten gunste van Van Andel en vooral van het staatsbedrijf Schiphol nooit aangetoond zijn, evenmin de macht van De Kroes bij de rechterlijke macht. De ontmaskering van Kalbfleisch/Westenberg is mede te danken aan de strenge zij het objectieve en efficiënte leiding van de Utrechtse rechter-commissaris mevrouw mr. J.M. Eelkema. Bij het Amsterdamse Hof waar vandaag de getuigenverhoren beginnen van 4 Haarlemse rechters (Bakker, Monster, Ruitinga, Smit) naar aanleiding van de nooit vertoonde rechterswissel, heeft Chipshol wederom een vrouw, mevrouw mr. G.B.C.M. van der Reep als rechter-commissaris.

NB. Inmiddels heeft deze rechter-commissaris bericht dat voormalig advocaat mr. Boukema van het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken, voorheen advocaat van zowel Westenberg als Kalbfleisch (tevens vriend en dispuutgenoot!), als raadsheer in haar Kamer zit. Indertijd is Kalbfleisch met zijn vriendin bij Boukema thuis zelfs gaan dineren. Zal Boukema trachten invloed op de getuigenverhoren uit te oefenen?

Wij vertrouwen erop dat de 4 mannelijke getuigen, allen rechters, deze keer niet aan geheugenverlies lijden, de onregelmatigheden niet bagatelliseren, maar de oproep van ombudsman Brenninkmeijer ter harte nemen mede in het belang van een rechtvaardige rechtspleging en de reputatie van de meerderheid van goede rechters. Ik eindig daartoe met een citaat uit het Haarlems Dagblad d.d. 23 juni jl. getiteld Rechters onder vuur “Iedere rechter of bij de rechtspraak betrokkene die iets weet ook al is het pijnlijk of belastend, zou nu moeten spreken.”

Wordt vervolgd, echter niet meer over Kalbfleisch en De Kroes maar wel onthullend.

Wassenaar, 29 juni 2011

drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)


Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »